Napsat e-mail 800 130 649

115 25 Praha 1, Jungmannova 32/25Tel: 800 130 649info@halali-pojistovna.czwww.halali-pojistovna.czIČ: 60192402


Všeobecné pojistné podmínky pojištění psů VPPP 2014

sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1


Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „pojišťovna“), vydává podle Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto Všeobecné pojistné podmínky pojištění psů VPPP 2014 (dále jen „VPPP“). Obsahují-li tyto VPPP nebo pojistná smlouva v případech, kdy to občanský zákoník výslovně nezakazuje, odchylnou úpravu od některých ustanovení občanského zákoníku, platí úprava v nich uvedená. Není-li tato odchylná úprava provedena, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. VPPP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pokud je v některém ustanovení občanského zákoníku odkaz na pojistnou smlouvu, platí úprava uvedená ve VPPP stejně, jako by to byla pojistná smlouva.
3. Tyto VPPP platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
4. Předmětem tohoto pojištění je pes ve vlastnictví pojištěného.
5. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí výslovně ujednaná v pojistné smlouvě, při němž pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává škodu vzniklou v důsledku pojistné události.
6. Pojištění může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistník má pojistný zájem na vlastním psu; dal-li pojištěný souhlas pojistníkovi k pojištění, pojistný zájem pojistníka tím byl prokázán.
7. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojišťovna o tom nevěděla a ani nemohla vědět, je pojistná smlouva neplatná; pojišťovně však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděla. Neměl-li pojistník pojistný zájem a pojišťovna o tom při uzavření pojistné smlouvy věděla nebo musela vědět, je pojistná smlouva neplatná.

Článek 2

Obecná ustanovení

1. Pro tyto VPPP se vymezují následující pojmy:

a) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
b) pojištěný: fyzická nebo právnická osoba, na jejíhož psa se pojištění vztahuje,
c) pojišťovna: pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem: Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1,
d) oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nebo jiná osoba dle Čl. 8 těchto VPPP, v případě úmrtí pojištěného,
e) pověřená osoba: osoba, kterou pojištěný pověřil péčí o psa,
f) osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí,
g) veterinární lékař: lékař odborně způsobilý vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost na základě osvědčení podle zvláštního právního předpisu,
h) společná domácnost: fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
i) pojišťovací zprostředkovatel: fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dalších činností s tím souvisejících,
j) věk psa: doba od data jeho narození, které je uvedeno v průkazu původu psa, nebo v potvrzení veterinárního lékaře nemá-li pes průkaz původu,
k) pojistná smlouva: smlouva, ve které se pojišťovna zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojišťovně pojistné,
l) pojistka: potvrzení pojišťovny vydané pojistníkovi o uzavření pojistné smlouvy,
m) pojistná doba: doba, na kterou bylo pojištění sjednáno,
n) počátek pojištění: okamžik, kterým vzniká povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události, není-li sjednána čekací doba,
o) čekací doba: doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
p) konec pojištění: okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy,
q) výroční den: den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění,
r) pojistné období: časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
s) pojistné: úplata za pojištění, kterou je povinen pojistník platit pojišťovně; běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období; jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno,
t) úraz: náhlé poškození organizmu psa vnějšími fyzikálními, nebo chemickými vlivy, nebo vlastní silou, které způsobily závažné poruchy důležitých orgánů a jejich funkcí; za úraz se však nepovažuje poškození organizmu psa, ke kterému došlo při veterinární léčbě, nebo provádění jiného veterinárního zákroku
u) škodná událost: nahodilá událost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
v) pojistná událost: nahodilá událost blíže definovaná v těchto VPPP nebo pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění,
w) pojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události,
x) pojistné riziko: míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
y) pojistné plnění: částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, nastala-li pojistná událost, vypočtená podle ustanovení těchto VPPP a ujednání v pojistné smlouvě,
aa) spoluúčast: částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojišťovnou v pojistné smlouvě; uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací těchto veličin; spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události; pokud výše škody nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojišťovna neposkytuje,
ab) hrubá nedbalost: takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejích následků (např. porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek apod.); hrubou nedbalostí je také vždy takové jednání, které bylo příčinou vzniku škodné události a pro které byla osoba uvedená v písm. a), b), d), e), f) a g) tohoto odstavce pravomocně odsouzena pro nedbalostní trestný čin.


Článek 3

Podmínky pro pojištění psa

1. Pojištění lze sjednat pouze pro psa ve vlastnictví pojištěného, psa chovaného na území České republiky, s průkazem původu, nebo trvale označeného tetováním nebo čipem.
2. Pojistník je povinen před uzavřením pojištění předat pojišťovně kopii průkazu původu psa, nebo doklad o provedeném tetování nebo čipování, a vyplněný dotazník, včetně části, kterou vyplní veterinární lékař. Potvrzení veterinárního lékaře nesmí být starší 20 dnů.
3. Pojištění lze sjednat pouze pro psa, který je zdráv, bez jakéhokoliv skrytého nebo chronického onemocnění, dosáhl minimálního vstupního věku a absolvoval před uzavřením pojištění očkování proti: vzteklině, psince, hepatitidě, leptospiróze a parvoviróze.
4. Minimální vstupní věk psa je 5 měsíců.
5. Pojištění lze sjednat nejdéle do dne dovršení 8 let věku psa, poslední vstupní věk psa je den dovršení 6 let.

Článek 4

Místo pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky.

Článek 5

Druhy pojištění, pojistné částky

1. Lze sjednat tyto druhy pojištění psů:

a) pojištění léčebných výloh,
b) pojištění uhynutí nebo utracení psa s průkazem původu.

2. Základní pojištění se sjednává na léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu nebo nemoci psa.
Předmětem základního pojištění je úhrada nákladů na nutnou, přiměřenou a účelně vedenou léčbu pojištěného psa vyžadujícího bezodkladné veterinární ošetření, a to provedením standardních veterinárních úkonů za použití standardních léčiv a materiálů, v cenách obvyklých v daném místě, které bezprostředně souvisejí se zvládáním akutního stavu psa, který je důsledkem úrazu, nebo akutního nechronického onemocnění psa, který může ohrozit život psa a který vyžaduje okamžitou veterinární léčbu.
3. K základnímu pojištění lze u psů s průkazem původu sjednat doplňkové fakultativní pojištění na uhynutí nebo utracení psa v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu, akutní otravy, v důsledku živelné události, nebo v přímé souvislosti s ní; utracení psa musí být provedeno humánním usmrcením veterinárním lékařem, provedené jen tehdy, když hrozí uhynutí a léčba má nepříznivou prognózu; pes musí být před utracením vyšetřen veterinárním lékařem, o výsledku vyšetření a následném utracení lékař vystaví veterinární osvědčení,
4. Pojistnou částku navrhne pojistník ke schválení pojišťovně, pojistná částka může být sjednána maximálně ve výši 60.000,- Kč.
5. U pojištění dle odst. 2. tohoto článku se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 20 % nároku na pojistné plnění.

Článek 6

Pojistná doba, počátek a změny pojištění

1. Pojištění se sjednává na dobu určitou, uvedenou v pojistné smlouvě.
2. Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně. Součástí pojistné smlouvy je písemný dotazník pojišťovny. Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být učiněna písemným dodatkem k pojistné smlouvě, jinak je neplatná.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistná smlouva nabývá účinnosti zaplacením prvého sjednaného běžného pojistného, nebo jednorázového pojistného; tímto okamžikem také vzniká pojištění, není-li sjednán jiný počátek pojištění.
4. Pojištění se sjednává s čekací dobou. U pojištění dle Čl. 5, odst. 2. těchto VPPP je čekací doba 30 dní ode dne sjednání pojistné smlouvy. U pojištění dle Čl. 5, odst. 3. těchto VPPP je čekací doba 120 dní ode dne sjednání pojistné smlouvy.
5. Pojišťovna vydá pojistníkovi pojistku. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojišťovna na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky, to platí obdobně o vydání kopie smlouvy.
6. Může být pojištěn i budoucí pojistný zájem. Byla-li smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťovna má však právo na přiměřenou odměnu.

Článek 7

Pojistné a jeho placení

1. Pojistník je povinen hradit pojišťovně dohodnuté pojistné, a to za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). Lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). Podkladem pro výpočet pojistného jsou pojistné částky nebo limity plnění a další skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě.
2. Právo pojišťovny na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jestliže v pojistné smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojišťovně později.
3. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
4. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele (pokud je oprávněn k jeho přijetí) při bezhotovostním placení, nebo provedením platby prostřednictvím platební karty u on-line sjednané pojistné smlouvy, anebo dnem, ve kterém pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti vystavením příjmového dokladu.
5. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného nebo pojistné není uhrazeno v dohodnuté výši, má pojišťovna právo na upomínací výlohy a úrok z prodlení.
6. Pojišťovna má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojišťovně za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
Zaniklo-li pojištění zánikem pojistného zájmu dle Čl. 8, odst. 2. těchto VPPP má pojišťovna právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděla.
7. Běžné pojistné je kalkulováno pro roční pojistné období. Při sjednání pololetního nebo čtvrtletního pojistného období může pojišťovna naúčtovat přirážku.
8. Pojišťovna je oprávněna ověřit si správnost údajů uvedených pojistníkem. Za tím účelem je oprávněna provést prohlídku psa a vyžádat si od pojistníka potřebné doklady, informace a vysvětlení.
9. Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny v pojistné smlouvě, nebo na které se pojišťovna písemně tázala, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Prokáže-li pojišťovna, že by uzavřela pojistnou smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistníkem oznámené pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo do 1 měsíce ode dne, kdy jí změna byla oznámena, navrhnout novou výši pojistného.

Článek 8

Přerušení, zánik pojištění

1. Pojištění se přeruší, nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení počne uplynutím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení. Přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi.
2. Zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění, např. změnou vlastnictví psa, zanikne i pojištění, není-li sjednáno jinak.
3. Do konce pojistného období, v němž pojištěný zemřel a za něhož bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění na jeho místo osoba jemu blízká, není-li sjednáno jinak. Zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce zanikne i pojištění, není-li sjednáno jinak.
4. Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný; oznámí-li však pojišťovně v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl.
5. Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho z manželů, který uzavřel smlouvu o pojištění psa, patřící do společného jmění manželů, vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel, je-li nadále jejím vlastníkem.
6. Zaniklo-li společné jmění manželů rozvodem, pojištění zaniká uplynutím 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
7. Zaniklo-li společné jmění manželů jinak, než je uvedeno v odst. 5. a 6. tohoto článku, pojištění nezaniká, jestliže oba manželé nadále tvoří společnou domácnost.
8. Vyžaduje-li se při sjednávání pojištění souhlas pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, a neprokáže-li pojistník souhlas v ujednané době, jinak do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, zaniká pojištění uplynutím této doby.
9. Pojištění zaniká poskytnutím pojistného plnění dle Čl. 5, odst. 3. těchto VPPP nebo dnem doručení pojišťovně oznámení o smrti pojištěného psa či jeho ztrátě, nenastala-li pojistná událost.
10. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby - pojištění sjednaná na dobu určitou končí ve 24 hod. dne sjednaného jako konec pojištění.
11. Pojišťovna a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. Dohoda musí být uzavřena formou písemného dodatku smlouvy, jinak je neplatná. V dohodě musí být dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.
12. Upomene-li pojišťovna pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, a nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání 1 měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.
13. Pojištění zaniká výpovědí:
Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než 6 týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Není-li pojistníkem návrh pojišťovny na novou výši pojistného dle Čl. 7, odst. 9. těchto VPPP přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době, jinak do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, má pojišťovna právo do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela nesouhlas s návrhem, pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou, upozornila-li v návrhu na možnost výpovědi.
Prokáže-li pojišťovna, že by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření pojistné smlouvy takovou smlouvu neuzavřela, existovalo-li by pojistníkem oznámené pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo do 1 měsíce ode dne, kdy jí změna byla oznámena, pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou.
Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojišťovna právo do 2 měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděla, pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojišťovna pojištění, náleží jí pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojišťovně v tomto případě celé.
Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojišťovna použila při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané dle Čl. 11, odst. 3. těchto VPPP.
Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojišťovny. Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
14. Pojištění zaniká odstoupením od pojistné smlouvy:
Porušil-li pojistník nebo pojištěný svou povinnost dle Čl. 11, odst. 1., písm. a) těchto VPPP, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo může pojišťovna uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila, nebo musela zjistit, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
Porušila-li pojišťovna svou povinnost dle Čl. 11, odst. 2. těchto VPPP, má pojistník právo od pojistné smlouvy odstoupit. Toto právo může pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, nebo musel zjistit, jinak právo zanikne.
Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Odstoupením od pojistné smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, nahradí mu pojišťovna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila; odstoupila-li od pojistné smlouvy pojišťovna, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění (s výjimkou pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku). Odstoupí-li pojišťovna od pojistné smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
15. Pojištění zaniká odmítnutím pojistného plnění dle Čl. 10, odst. 8. těchto VPPP - pojištění zanikne dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění.

Článek 9

Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik škody vyvolané sjednaným pojistným nebezpečím u pojištěného psa, se kterou je podle těchto VPPP a pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VPPP a ujednaných v pojistné smlouvě, jestliže pojistná událost nastane v době trvání pojištění.

Článek 10

Plnění pojišťovny

1. Vznikne-li pojištěnému právo na pojistné plnění, je pojišťovna u jedné pojistné události povinna plnit za:

a) léčebné výlohy dle Čl. 5, odst. 2. těchto VPPP maximálně do výše sjednané pojistné částky,
b) uhynutí nebo utracení dle Čl. 5, odst. 3. těchto VPPP ve výši 80 % sjednané pojistné částky.
Celkové plnění ze všech pojistných událostí dle Čl. 5, odst. 2. a Čl. 5, odst. 3. těchto VPPP, vzniklých v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od počátku pojištění nebo jeho výročního dne, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši sjednané pojistné částky.

2. Dojde-li k vyčerpání limitu pojistného plnění, lze tento limit obnovit zaplacením alikvotní části ročního pojistného zvýšené o přirážku 30 %; pojistník o tomto musí písemně informovat pojišťovnu. Účinky obnovení limitu pojistného plnění nastávají dnem následujícím po připsání dalšího pojistného na účet pojišťovny.
3. Vzniklo-li pojištěnému (resp. jiné oprávněné osobě) právo na pojistné plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu v penězích částku, vypočtenou podle ustanovení těchto VPPP a ujednání v pojistné smlouvě.
4. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistné události, nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Nemůže-li být šetření skončeno do 3 měsíců ode dne oznámení škodné události, pojišťovna sdělí oznamovateli, proč nelze šetření ukončit. Pojišťovna může na žádost osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, poskytnout přiměřenou zálohu.
5. Pojistné plnění je pojišťovna oprávněna snížit dle ustanovení občanského zákoníku, a to zejména:

a) poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost; pojišťovna má právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržela, k pojistnému, které by měla obdržet, kdyby se byla o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděla,
b) mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby stanovené právními předpisy nebo těmito VPPO podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění; pojišťovna má právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

6. Obsahuje-li oznámení škodné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojišťovna právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž jí byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny.
7. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
8. Pojišťovna může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné události, a kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohla zjistit v důsledku úmyslného nebo z nedbalosti zaviněného porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela, nebo by ji uzavřela za jiných podmínek.
9. U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za 1 rok od pojistné události. Promlčecí lhůta trvá 3 roky.
10. Pojistník na vlastní odpovědnost stanovuje v pojistné smlouvě horní hranici pojistného plnění.
11. Pojišťovna poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše horní hranice pojistného plnění. Horní hranice je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
12. Všechny pojistné události vzniklé z jediné příčiny se považují za jednu pojistnou událost. Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny pojistné události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje místní, časová nebo jiná přímá souvislost.
13. Pojišťovna má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.
14. Pokud má pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí proti jinému právo na náhradu škody, přechází jeho právo na pojišťovnu až do výše poskytnutého plnění. Na pojišťovnu nepřecházejí nároky pojištěného vůči osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na něho odkázány svou výživou.
15. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, oprávněná osoba se podílí na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Pokud výše škody nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojišťovna neposkytuje.


Článek 11

Povinnosti účastníků pojištění

1. Povinností pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby je zejména:

a) zodpovědět při uzavírání pojistné smlouvy písemné dotazy pojišťovny a údaje v pojistné smlouvě pravdivě a úplně, nesmí zatajit nic podstatného,
b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu zvýšení pojistného rizika a všechny změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl písemně tázán při sjednání pojištění, to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy,
c) oznámit pojišťovně, že uzavřel pro pojištěného psa další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí; přitom je povinen sdělit jméno pojišťovny a výši pojistné částky,
d) řádně se starat o pojištěného psa, chovat jej způsobem, v prostředí a podmínkách, které odpovídají jeho biologickým potřebám, fyziologickým funkcím a zdravotnímu stavu,
e) předcházet poškození zdraví pojištěného psa; sledovat jeho zdravotní stav, v odůvodněných případech mu poskytnout první pomoc a neprodleně požádat o odborné veterinární ošetření psa,
f) zajistit, aby pojištěný pes byl vždy jednou za rok očkován proti vzteklině, psince a parvoviróze, a aby bylo provedeno vždy jednou za čtvrt roku odčervení; uchovávat doklad o tomto očkování a odčervení (očkovací průkaz),
g) podávat pojištěnému psovi léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů,
h) neučinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; nestrpět porušování povinností jemu uložených právními předpisy nebo těmito VPPPze strany třetích osob (za třetí osoby se pro tento účel považují i osoby blízké pojištěnému, osoby žijící s ním ve společné domácnosti, pověřené osoby a pojistník),
i) oznámit policejním (bezpečnostním) orgánům škodnou událost, která vznikla za okolností, vzbuzujících podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, byla-li způsobena škoda větší než 1000 Kč,
j) postupovat po škodné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvětšovaly,
k) bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události, tuto písemně pojišťovně oznámit, dát o ní pravdivé a úplné vysvětlení a uvést, zda mu vzniklo právo na plnění z téže události i z jiných pojištění, a zda vzniklo právo třetích osob,
l) podat pojišťovně důkaz o vzniku a rozsahu škodné události,
m) bez zbytečného odkladu poskytnout pojišťovně pravdivá a úplná vysvětlení o příčinách vzniku a rozsahu škody, vyčíslit nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výše, a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba,
n) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, způsobené škodnou událostí, nebo jiné obdobné právo, je-li k tomu pojištěný v důsledku škodné události oprávněn,
o) umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm pojišťovny, pokud si tuto prohlídku písemně pojišťovna vyžádá,
p) při pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdůvodnému obohacení se, např. přijetím dalších plnění nebo umožněním jeho poskytnutí jinému.

2. Pojišťovna je povinna zodpovědět při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy písemné dotazy zájemce o pojištění nebo pojistníka pravdivě a úplně. Musí-li si pojišťovna být při uzavírání smlouvy vědoma nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně.
3. Pojišťovna nesmí pro určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použít jako hledisko národnost, rasový nebo etnický původ, těhotenství nebo mateřství, nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení.
4. Pojišťovna je povinna po oznámení škodné události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit.
5. Účastníci pojištění jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající z občanského zákoníku nebo pojistné smlouvy.

Článek 12

Komunikace a doručování

1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s poštovní licencí podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele, nebo
c) elektronicky, dle odst. 6. a 7. tohoto článku.

2. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
3. Pokud nebude adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost pojišťovny v místně příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb. Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4. Pokud písemnost adresát odmítne, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
5. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedoručitelná.
6. V souladu s ustanovením § 562 občanského zákoníku veškerá písemná právní jednání, týkající se pojištění, mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
7. Právní jednání pojišťovny adresované účastníkům pojištění a učiněné elektronickou poštou se považují za doručené okamžikem, kdy byly doručeny:

a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojišťovně kdykoliv v době trvání pojištění.

8. Pojistník předáním elektronického kontaktu dává pojišťovně, v souladu s ustanovením § 7, odst. 2. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas k využití podrobností jeho elektronického kontaktu (v rozsahu podle odst. 7., písm. a) a b) tohoto článku) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, přičemž má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.


Článek 13

Výluky z pojištění

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody všeho druhu (např. ušlého výdělku, ušlého zisku apod.) a za vedlejší výlohy (např. expresní příplatky jakéhokoli druhu, náklady právního zastoupení, apod.).
2. Pojištění se nevztahuje na škody, bez ohledu na spolupůsobící příčiny, přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené:

a) pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou, pověřenou osobou, jim osobou blízkou, nebo osobou žijící s těmito osobami ve společné domácnosti, či jinou osobou jednající na podnět výše uvedených osob nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly,
b) právnickou osobou, jíž je pojištěný společníkem nebo členem, nebo společníky či členy této právnické osoby, nebo jejich osobami blízkými, či jinou osobou jednající na podnět výše uvedených osob nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly,
c) porušením předpisů o veterinární péči, nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu veterinárně léčebné nebo preventivní činnosti,
d) jadernou reakcí, jaderným zářením či radioaktivní kontaminací, jiným zářením všeho druhu, emanací, exhalací, emisí, azbestem, formaldehydem či jinými nebezpečnými látkami,
e) válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkami, výlukami, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahem státní nebo úřední moci,
f) nemocí, kterou měl pojištěný pes již v době uzavření pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

3. Pojištění se nevztahuje na:

a) uhynutí nebo utracení, pokud k němu došlo nebo muselo dojít, v důsledku nákazy, kdy pojištěný pes nebyl proti nákazám uvedeným v Čl. 11, odst. 1., písm. f) těchto VPPP, udržován v imunitě pravidelným očkováním,
b) náklady kosmetických zákroků nebo preventivní péče, např. očkování, kastrace (sterilizace), vitaminosní kúry apod.,
c) hospitalizaci, s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku v délce nejvýše 3 dnů,
d) nadstandardní náklady léčebné veterinární péče, které nejsou nezbytné pro léčení akutního stavu pojištěného psa,
e) škody vzniklé hrubou nedbalostí,
f) škody vzniklé důsledkem použití psa k účelům pokusným, vojenským nebo obdobným,
g) škody vzniklé v důsledku dominantních dědičných vad (na recesivní dědičné vady a na polyfaktoriální dědičné vady se tato výluka nevztahuje),
h) dopravu veterinárního lékaře, pojištěného nebo pojištěného psa,
i) antiparazitární preparáty a škody vzniklé v důsledku parazitózy,
j) ošetření a léčení nemocí chrupu pojištěného psa,
k) léčbu alergických a kožních onemocnění,
l) léčbu spojenou s graviditou a porodem pojištěného psa (feny).


Článek 14

Soudní příslušnost, další ustanovení

1. Všechny platby činěné v souvislosti s pojištěním pojistníkem nebo pojišťovnou, a také sjednané pojistné částky, limity pojistného plnění a pojistné budou v české měně, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak.
2. Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VPPP, se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou příslušné soudy České republiky.

Článek 15

Účinnost

1. Všeobecné pojistné podmínky pojištění psů VPPP 2014 nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.V Praze dne 31. 12. 2013


Ing. Miroslav Kraus, v. r.
předseda představenstva

Ing. Lenka Zumrová, v. r.
člen představenstva