Napsat e-mail 800 130 649

115 25 Praha 1, Jungmannova 32/25Tel: 800 130 649info@halali-pojistovna.czwww.halali-pojistovna.czIČ: 60192402


Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014

sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1


Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „pojišťovna“), vydává podle Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014 (dále jen „VPPO“). Obsahují-li tyto VPPO nebo pojistná smlouva v případech, kdy to občanský zákoník výslovně nezakazuje, odchylnou úpravu od některých ustanovení občanského zákoníku, platí úprava v nich uvedená. Není-li tato odchylná úprava provedena, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. VPPO jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pokud je v některém ustanovení občanského zákoníku odkaz na pojistnou smlouvu, platí úprava uvedená ve VPPO stejně, jako by to byla pojistná smlouva.
3. Tyto VPPO platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
4. Předmětem tohoto pojištění je právo pojištěného, aby za něho pojišťovna v případě pojistné události nahradila poškozenému újmu, v rozsahu a ve výši určené obecně závaznými právními předpisy, těmito VPPO a sjednanou pojistnou smlouvou, vznikla-li zákonná povinnost k náhradě této újmy pojištěnému.
5. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí výslovně ujednaná v pojistné smlouvě, při němž pojišťovna za pojištěného poskytne poškozenému pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává újmu poškozeného, vzniklou v důsledku pojistné události.
6. Pojištění může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistník má pojistný zájem na vlastní odpovědnosti; dal-li pojištěný souhlas pojistníkovi k pojištění, pojistný zájem pojistníka tím byl prokázán.
7. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojišťovna o tom nevěděla a ani nemohla vědět, je pojistná smlouva neplatná; pojišťovně však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděla. Neměl-li pojistník pojistný zájem a pojišťovna o tom při uzavření pojistné smlouvy věděla nebo musela vědět, je pojistná smlouva neplatná.


Článek 2

Obecná ustanovení

1. Pro tyto VPPO se vymezují následující pojmy:

a) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
b) pojištěný: fyzická nebo právnická osoba, na jejíž odpovědnost se pojištění vztahuje,
c) pojišťovna: pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem: Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1,
d) oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný (nestanovuje-li u povinného pojištění příslušný právní předpis jinak nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak), nebo jiná osoba dle Čl. 6 těchto VPPO, v případě úmrtí pojištěného,
e) pověřená osoba: osoba, kterou pojištěný pověřil péčí o svůj majetek,
f) osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí,
g) společná domácnost: fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
h) pojišťovací zprostředkovatel: fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dalších činností s tím souvisejících,
i) pojistná smlouva: smlouva, ve které se pojišťovna zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojišťovně pojistné,
j) pojistka: potvrzení pojišťovny vydané pojistníkovi o uzavření pojistné smlouvy,
k) pojistná doba: doba, na kterou bylo pojištění sjednáno,
l) počátek pojištění: okamžik, kterým vzniká povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události, není-li sjednána čekací doba,
m) čekací doba: doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
n) konec pojištění: okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy,
o) výroční den: den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění,
p) pojistné období: časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
q) pojistné: úplata za pojištění, kterou je povinen pojistník platit pojišťovně; běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období; jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno,
r) újma: škoda na majetku (na hmotné věci nebo zvířeti), újma na zdraví, újma při usmrcení, popř. i jiná újma bezprostředně související se škodou na majetku, újmou na zdraví nebo újmou při usmrcení,
s) škodná událost: nahodilá událost, ze které vznikla poškozenému újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
t) pojistná událost: nahodilá událost blíže definovaná v těchto VPPO nebo pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění,
u) pojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události,
v) pojistné riziko: míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
w) pojistné plnění: částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, nastala-li pojistná událost, vypočtená podle ustanovení těchto VPPO a ujednání v pojistné smlouvě,
x) spoluúčast: částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojišťovnou v pojistné smlouvě; uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací těchto veličin; spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události; pokud výše újmy nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojišťovna neposkytuje,
y) hrubá nedbalost: takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti nebo porušení právních předpisů, jestliže dle § 16 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění, přístup pojištěného k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pojištěného k zájmům chráněným trestním zákoníkem,
z) poškození životního prostředí či jeho složek: zamoření, kontaminace, znečištění a jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality povrchových, podzemních a odpadních vod, hornin, půdy, ovzduší, živých organizmů - fauny a flóry, a celých ekosystémů; za újmu způsobenou poškozením životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti s poškozením životního prostředí (např. úhyn zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk apod.).


Článek 3

Místo pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.


Článek 4

Pojistná doba, počátek a změny pojištění

1. Pojistná doba se ujednává v pojistné smlouvě.
2. Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně, není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být učiněna písemným dodatkem k pojistné smlouvě, jinak je neplatná.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistná smlouva nabývá účinnosti zaplacením prvého sjednaného běžného pojistného, nebo jednorázového pojistného; tímto okamžikem také vzniká pojištění, není-li sjednán jiný počátek pojištění.
4. Pojišťovna vydá pojistníkovi pojistku. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojišťovna na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky, to platí obdobně o vydání kopie smlouvy.


Článek 5

Pojistné a jeho placení

1. Pojistník je povinen hradit pojišťovně dohodnuté pojistné, a to za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). Lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). Podkladem pro výpočet pojistného jsou pojistné částky nebo limity plnění a další skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě.
2. Právo pojišťovny na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jestliže v pojistné smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojišťovně později.
3. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
4. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele (pokud je oprávněn k jeho přijetí) při bezhotovostním placení, nebo provedením platby prostřednictvím platební karty u on-line sjednané pojistné smlouvy, anebo dnem, ve kterém pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti vystavením příjmového dokladu.
5. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného nebo pojistné není uhrazeno v dohodnuté výši, má pojišťovna právo na upomínací výlohy a úrok z prodlení.
6. Pojišťovna má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojišťovně za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
Zaniklo-li pojištění zánikem pojistného zájmu dle Čl. 6, odst. 2. těchto VPPO má pojišťovna právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděla.
7. Běžné pojistné je kalkulováno pro roční pojistné období. Při sjednání pololetního nebo čtvrtletního pojistného období může pojišťovna naúčtovat přirážku.
8. Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny v pojistné smlouvě, nebo na které se pojišťovna písemně tázala, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Prokáže-li pojišťovna, že by uzavřela pojistnou smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistníkem oznámené pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo do 1 měsíce ode dne, kdy jí změna byla oznámena, navrhnout novou výši pojistného.
9. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek blíže určených v pojistné smlouvě, rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před jeho splatností.
10. Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, pojišťovna sníží pojistné úměrně k snížení pojistného rizika s účinností ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděla.


Článek 6

Přerušení, zánik pojištění

1. Pojištění se přeruší, nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení počne uplynutím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení. Přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi.
2. Zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění (např. změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, souvisí-li pojištění odpovědnosti s vlastnickým právem) zanikne i pojištění, není-li sjednáno jinak.
3. Do konce pojistného období, v němž pojištěný zemřel a za něhož bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění na jeho místo osoba jemu blízká, není-li sjednáno jinak. Zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce zanikne i pojištění, není-li sjednáno jinak.
4. Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný; oznámí-li však pojišťovně v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl.
5. Vyžaduje-li se při sjednávání pojištění souhlas pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, a neprokáže-li pojistník souhlas v ujednané době, jinak do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, zaniká pojištění uplynutím této doby.
6. Pojištění zaniká dnem zániku pojistného nebezpečí, není-li sjednáno jinak.
7. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby - pojištění sjednaná na dobu určitou končí ve 24 hod. dne sjednaného jako konec pojištění.
8. Pojišťovna a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. Dohoda musí být uzavřena formou písemného dodatku smlouvy, jinak je neplatná. V dohodě musí být dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.
9. Upomene-li pojišťovna pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, a nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání 1 měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.
10. Pojištění zaniká výpovědí (u povinného pojištění připouští-li to příslušný právní předpis):
Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než 6 týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Není-li pojistníkem návrh pojišťovny na novou výši pojistného dle Čl. 5, odst. 9. těchto VPPO přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době, jinak do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, má pojišťovna právo do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela nesouhlas s návrhem, pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou, upozornila-li v návrhu na možnost výpovědi.
Prokáže-li pojišťovna, že by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření pojistné smlouvy takovou smlouvu neuzavřela, existovalo-li by pojistníkem oznámené pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo do 1 měsíce ode dne, kdy jí změna byla oznámena, pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou.
Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojišťovna právo do 2 měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděla, pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojišťovna pojištění, náleží jí pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojišťovně v tomto případě celé.
Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojišťovna použila při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané dle Čl. 10, odst. 3. těchto VPPO.
Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojišťovny.
Pojistník může pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
11. Pojištění zaniká odstoupením od pojistné smlouvy (u povinného pojištění připouští-li to příslušný právní předpis):
Porušil-li pojistník nebo pojištěný svou povinnost dle Čl. 10, odst. 1., písm. a) těchto VPPO, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo může pojišťovna uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila, nebo musela zjistit, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
Porušila-li pojišťovna svou povinnost dle Čl. 10, odst. 2. těchto VPPO, má pojistník právo od pojistné smlouvy odstoupit. Toto právo může pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, nebo musel zjistit, jinak právo zanikne.
Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.
Odstoupením od pojistné smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, nahradí mu pojišťovna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila; odstoupila-li od pojistné smlouvy pojišťovna, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění (s výjimkou pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku). Odstoupí-li pojišťovna od pojistné smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
12. Pojištění zaniká odmítnutím pojistného plnění dle Čl. 8, odst. 11. těchto VPPO, není-li to u povinného pojištění příslušným právním předpisem vyloučeno. Pojištění zanikne dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění.
13. Pojištění zaniká nepřijetím návrhu na úpravu pojistného dle Čl. 5, odst. 9. těchto VPPO - v případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojišťovna je povinna ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.


Článek 7

Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik zákonné povinnosti pojištěného k náhradě újmy poškozenému, se kterou je podle těchto VPPO a pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VPPO a ujednaných v pojistné smlouvě, jestliže pojistná událost nastane v době trvání pojištění.


Článek 8

Plnění pojišťovny

1. Pojišťovna má právo škodnou událost, jakmile jí byla oznámena, za pojištěného projednávat.
2. Vzniklo-li pojištěnému (resp. jiné oprávněné osobě) právo na pojistné plnění, je pojišťovna povinna vyplatit za něj poškozenému v penězích částku, vypočtenou podle obecně závazných právních předpisů, ustanovení těchto VPPO a ujednání v pojistné smlouvě.
3. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě:

a) škody na hmotné věci, přičemž při určení výše pojistného plnění se vychází z obvyklé ceny věci v době jejího poškození nebo zničení a přiměřených nákladů na opravu nebo znovupořízení věci, zároveň se zohlední, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit,
b) usmrcení zvířete, přičemž při určení výše pojistného plnění se vychází z obvyklé ceny zvířete v době jeho usmrcení a zohlední se, co poškozený musí v souvislosti s usmrcením zvířete účelně vynaložit,
c) poranění zvířete, kdy poškozenému jsou nahrazeny přiměřené účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete, a to i když převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného,
d) újmy na zdraví člověka, kdy poškozenému je poskytnuta peněžitá náhrada vyvažující vytrpěné bolesti, vypočtená dle interních směrnic pojišťovny (oprávněná osoba má právo k nahlédnutí), a případně účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost, a náhrada za ztrátu na výdělku po dobu či po skončení pracovní neschopnosti poškozeného; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, je mu poskytnuta peněžitá náhrada i za ztížení společenského uplatnění, vypočtená dle interních směrnic pojišťovny (oprávněná osoba má právo k nahlédnutí),
e) újmy při usmrcení člověka, kdy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké usmrceného je poskytnuta peněžitá náhrada vyvažující jejich duševní útrapy, vypočtená dle interních směrnic pojišťovny (oprávněná osoba má právo k nahlédnutí), a případně přiměřené náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu pozůstalým.

4. Pojišťovna poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše horní hranice pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě. Horní hranice je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
5. Všechny pojistné události vzniklé z jediné příčiny se považují za jednu pojistnou událost. Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny pojistné události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje místní, časová nebo jiná přímá souvislost.
6. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistné události, nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Nemůže-li být šetření skončeno do 3 měsíců ode dne oznámení škodné události, pojišťovna sdělí oznamovateli, proč nelze šetření ukončit. Pojišťovna může na žádost osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, poskytnout přiměřenou zálohu.
7. Pojistné plnění je pojišťovna oprávněna dle ustanovení občanského zákoníku snížit (resp. požadovat náhradu), není-li to u povinného pojištění jiným právním předpisem vyloučeno, a to zejména:

a) bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné; pojišťovna má právo pojistné plnění snížit (resp. požadovat náhradu) o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržela, k pojistnému, které měla obdržet,
b) poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost; pojišťovna má právo snížit pojistné plnění (resp. požadovat náhradu) úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržela, k pojistnému, které by měla obdržet, kdyby se byla o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděla,
c) mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby stanovené právními předpisy nebo těmito VPPO podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění; pojišťovna má právo snížit pojistné plnění (resp. požadovat náhradu) úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

8. Obsahuje-li oznámení škodné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojišťovna právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž jí byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny.
9. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
10. Způsobil-li pojištěný škodnou událost pod vlivem požití alkoholu nebo použití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojišťovna proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnila.
11. Pojišťovna může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, není-li to u povinného pojištění příslušným právním předpisem vyloučeno, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné události, a kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohla zjistit v důsledku úmyslného nebo z nedbalosti zaviněného porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela, nebo by ji uzavřela za jiných podmínek.
12. U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za 1 rok od pojistné události. Subjektivní promlčecí lhůta trvá 3 roky; rozhodnou okolností je vědomost o újmě a osobě povinné k její náhradě. Objektivní promlčecí lhůta (není-li újma promlčena subjektivní promlčecí lhůtou) trvá 10 let ode dne, kdy újma vznikla. V případě újmy na zdraví nebo životě objektivní promlčecí lhůta není stanovena.
13. Pojišťovna má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, není-li to u povinného pojištění příslušným právním předpisem vyloučeno.
14. Pojišťovna může rozhodnout o poskytnutí naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojišťovna rozhodla o tom, že poskytne naturální plnění, a oprávněná osoba přesto provedla opravu nebo výměnu věci jiným způsobem než bylo dohodnuto, je pojišťovna povinna plnit jen ve výši, kterou by plnila, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jejích pokynů.
15. Ujedná-li pojišťovna s poškozeným, že mu poskytne, jde-li o práva s povahou opakovaného plnění, jako jsou zejména právo na náhradu ztráty na výdělku nebo nákladů na výživu pozůstalých, jednorázovou náhradu ve výši určené s použitím pojistně matematických metod, vyrovnají se jednorázovou výplatou tato veškerá již vzniklá i budoucí práva. K takovému ujednání je zapotřebí souhlasu pojištěného. Nemůže-li jej pojištěný udělit (např. tím, že je nedostižný), není tohoto souhlasu zapotřebí.
16. Nestanovuje-li u povinného pojištění příslušný právní předpis jinak nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, oprávněná osoba se podílí na úhradě vzniklé újmy z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Pokud výše újmy nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění pojišťovna neposkytuje.
17. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na postih nebo vrácení pojišťovnou poskytnutého pojistného plnění, přechází toto právo na pojišťovnu.


Článek 9

Zvláštní případy plnění

1. Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události.

2. Právo na úhradu zachraňovacích nákladů a na náhradu újmy, kterou utrpěl v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1. tohoto článku, má pojistník, pojištěný, nebo jiná osoba, která tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním právním předpisem (např. zákon o integrovaném záchranném systému).
3. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené na její písemný pokyn.
4. Pojišťovna uhradí zachraňovací náklady podle odst. 1. tohoto článku maximálně do výše 2 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě, přičemž náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojišťovna do výše 30 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě.
5. Pojišťovna není povinna uhradit náklady uvedené v odst. 1. tohoto článku vynaložené Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jinými subjekty, které jsou povinny tyto náklady vynaložit ve veřejném zájmu na základě zvláštních právních předpisů (např. zákon o integrovaném záchranném systému).
6. Pojišťovna nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu nebo ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet újmě.


Článek 10

Povinnosti účastníků pojištění

1. Povinností pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby je zejména:

a) zodpovědět při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy písemné dotazy pojišťovny a údaje v pojistné smlouvě pravdivě a úplně, nesmí zatajit nic podstatného,
b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu zvýšení pojistného rizika a všechny změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl písemně tázán při sjednání pojištění, to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy,
c) oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění odpovědnosti proti témuž pojistnému nebezpečí; přitom je povinen sdělit jméno pojišťovny a výši pojistné částky,
d) počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života,
e) zakročit na ochranu jiného, vytvořil-li nebezpečnou situaci nebo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami,
f) podle svých možností a schopností odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit,
g) oznámit bez zbytečného odkladu osobě, které může vzniknout újma, a upozornit ji na možné následky v případě, že porušil právní povinnost, nebo může a má vědět, že ji poruší,
h) neučinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; nestrpět porušování povinností jemu uložených právními předpisy nebo těmito VPPO ze strany třetích osob (za třetí osoby se pro tento účel považují i osoby blízké pojištěnému, osoby žijící s ním ve společné domácnosti, pověřené osoby, spolupojištěné osoby a pojistník),
i) postupovat po škodné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvětšovaly,
j) oznámit policejním (bezpečnostním) orgánům škodnou událost, dojde-li k újmě na zdraví, usmrcení nebo ke škodě na majetku větší než 10 000 Kč,
k) bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události, písemně oznámit pojišťovně skutečnost, že proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši; poskytnout pojišťovně pravdivá a úplná vysvětlení o příčinách vzniku a rozsahu újmy poškozenému a uvést, zda mu vzniklo právo na plnění z téže události i z jiných pojištění, a zda vzniklo právo postihu vůči jiným osobám,
al) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že proti němu bylo v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení; zároveň sdělit pojišťovně, kdo je jeho právním zástupcem a informovat pojišťovnu o průběhu i výsledcích řízení; v řízení o náhradě postupovat v souladu s pokyny pojišťovny,
m) vyčkat s opravou věci, poškozené škodnou událostí, nebo s odstraňováním zbytků věci na souhlas pojišťovny, pokud nebylo nutné z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo odstraňováním zbytků dříve, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku a výše újmy i průkaznost existence uvedených důvodů,
n) zabezpečit vůči jinému právo na postih nebo jiné obdobné právo v případě újmy způsobené jinou osobou,
o) při pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdůvodnému obohacení se, např. přijetím dalších plnění nebo umožněním jeho poskytnutí jinému.

2. Pojišťovna je povinna zodpovědět při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy písemné dotazy zájemce o pojištění nebo pojistníka pravdivě a úplně. Musí-li si pojišťovna být při uzavírání smlouvy vědoma nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně.
3. Pojišťovna nesmí pro určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použít jako hledisko národnost, rasový nebo etnický původ, těhotenství nebo mateřství, nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení.
4. Pojišťovna je povinna po oznámení škodné události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit.
5. Účastníci pojištění jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající z občanského zákoníku nebo pojistné smlouvy.


Článek 11

Komunikace a doručování

1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s poštovní licencí podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele, nebo
c) elektronicky, dle odst. 6. a 7. tohoto článku.

2. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
3. Pokud nebude adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost pojišťovny v místně příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb. Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4. Pokud písemnost adresát odmítne, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
5. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedoručitelná.
6. V souladu s ustanovením § 562 občanského zákoníku veškerá písemná právní jednání, týkající se pojištění, mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
7. Právní jednání pojišťovny adresované účastníkům pojištění a učiněné elektronickou poštou se považují za doručené okamžikem, kdy byly doručeny:

a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojišťovně kdykoliv v době trvání pojištění.

8. Pojistník předáním elektronického kontaktu dává pojišťovně, v souladu s ustanovením § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas k využití podrobností jeho elektronického kontaktu (v rozsahu podle odst. 7. písm. a) a b) tohoto článku) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, přičemž má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.


Článek 12

Výluky z pojištění

1. Nestanovuje-li u povinného pojištění příslušný právní předpis jinak nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy, bez ohledu na spolupůsobící příčiny, přímo či nepřímo vzniklé, způsobené nebo zvýšené:

a) úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti, použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na pojištěném, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i za jiných obdobně závažných okolností,
b) nad rámec stanovený právními předpisy,
c) jinou osobou než pojištěným, nezletilým, osobou stiženou duševní poruchou nebo osobou s nebezpečnými vlastnostmi,
d) nesplněním povinnosti k odvrácení újmy,
e) v souvislosti s činností, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti,
f) poškozením životního prostředí či jeho složek,
g) jadernou reakcí, jaderným zářením či radioaktivní kontaminací, jiným zářením všeho druhu, emanací, exhalací, emisí, azbestem, formaldehydem, nebo jinými zápalnými, otravnými, výbušnými či jinými životu nebezpečnými látkami,
h) působením teplot, plynů, par, vlhkosti, popílku, kouře a odpadů všeho druhu,
i) válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkami, výlukami, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), zásahem státní nebo úřední moci, nebo živelnými událostmi (povodeň, záplava, vichřice, krupobití, přímý úder blesku, lavina, sesuv půdy, zřícení skal, otřes půdy apod.)
j) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby nebo genetických změn lidí, zvířat nebo rostlin, přenosem viru HIV,
k) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
l) při plnění pracovních úkolů na základě pracovněprávních vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi,
m) při profesionální sportovní činnosti a aktivní závodní účasti na závodech a sportovních podnicích všeho druhu, nebo při přípravě k těmto činnostem,
n) provozem vozidla, letadla, plavidla nebo obdobných mechanizmů,
o) neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby,
p) zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích,
q) viry, hackerstvím nebo nefunkčností softwaru,
r) vlastnictvím, držbou nebo používáním zbraní,
s) provozní činností nebo neoprávněnou provozní činností,
t) pořadatelskou činností,
u) porušením smluvní povinnosti a smluvně převzaté odpovědnosti,
v) informací nebo radou,
w) zvířetem,
x) věcí - použitou při plnění závazku, samou od sebe, pádem nebo vyhozením z místnosti nebo podobného místa, zřícením budovy nebo její části,
y) vadou výrobku,
z) na nehmotné věci, převzaté věci, odložené věci, vnesené věci nebo na pojištěným neoprávněně užívané věci.

2. Nestanovuje-li u povinného pojištění příslušný právní předpis jinak nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout za pojištěného pojistné plnění v případě újmy, u které:

a) je pojištěný povinen k náhradě újmy osobě blízké, osobě žijící s ním ve společné domácnosti, pověřené osobě, spolupojištěné osobě, pojistníkovi, nebo jim osobám blízkým,
b) je pojištěný povinen k náhradě újmy právnické osobě, jíž je pojištěný společníkem nebo členem, nebo společníkům či členům této právnické osoby, nebo jejich osobám blízkým,
c) je pojištěný povinen k náhradě újmy na svobodě, cti, důstojnosti, soukromí, v případě osobního neštěstí nebo obdobné nemajetkové újmy,
d) je pojištěný povinen k náhradě újmy na ceně zvláštní obliby,
e) je pojištěný povinen k náhradě nákladů soudního řízení, právního zastoupení a za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále, správní nebo trestní sankce či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter,
f) je pojištěný povinen k náhradě újmy přisouzené jiným soudem, než soudem České republiky,
g) pojištěný bez souhlasu pojišťovny újmu již nahradil, nebo uzavřel dohodu o vyrovnání nebo soudní smír,
h) bylo právo k náhradě újmy promlčeno, pojištěný nevznesl námitku promlčení a újmu již nahradil, nebo se zavázal k náhradě újmy,
i) pojištěný porušil povinnosti stanovené právními předpisy nebo těmito VPPO, nebo strpěl porušení povinností jemu uložených právními předpisy nebo těmito VPPO ze strany třetích osob (za třetí osoby se pro tento účel považují i osoby blízké pojištěnému, osoby žijící s ním ve společné domácnosti, pověřené osoby, spolupojištěné osoby a pojistník), mělo-li toto porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, či na zvětšení rozsahu jejích následků.


Článek 13

Soudní příslušnost, další ustanovení

1. Všechny platby činěné v souvislosti s pojištěním pojistníkem nebo pojišťovnou, a také sjednané pojistné částky, limity pojistného plnění a pojistné budou v české měně, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak.
2. Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VPPO, se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou příslušné soudy České republiky.
3. V případě vzniku pojistné události s výší újmy 1 milion Kč a více, kdy oprávněná osoba vznese vůči pojišťovně písemnou námitku proti rozsahu a výši pojistného plnění, vypracuje odborný posudek pojišťovnou určený expert. Nebude-li oprávněná osoba souhlasit s jeho stanoviskem, bude vyžádán posudek soudního znalce, na kterém se obě strany dohodnou. Náklady na činnost soudního znalce hradí obě strany rovným dílem. Rozhodnutí tohoto soudního znalce je pro obě strany konečné.
4. Pojišťovna i pojištěný jsou povinni předložit expertovi nebo soudnímu znalci potřebné doklady, které si vyžádá, jakož i umožnit mu provést šetření o příčinách vzniku škodné události.


Článek 14

Účinnost

1. Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014 nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.V Praze dne 31. 12. 2013


Ing. Miroslav Kraus, v. r.
předseda představenstva

Ing. Lenka Zumrová, v. r.
člen představenstva